Ege Cansen – Türk değil, Müslüman milleti

Ege Cansen

Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın li­der­lik ko­nu­sun­da üs­tün ni­te­lik­le­re sa­hip ol­du­ğu­nu ya­şa­dık­ça gö­rü­yo­ruz. Genç­li­ğin­den be­ri ar­ka­daş­la­rı ara­sın­da “re­is” di­ye anı­lan Er­do­ğan, an­la­şı­lı­yor ki, son­ra­dan ol­ma de­ğil, ana­dan doğ­ma bir ön­der.

İs­tan­bul Be­le­di­ye­si­’ne “Re­is” ol­du­ğu gün da­ma­ya çık­mış­tı. O olay­dan son­ra, yük­se­li­şi dur­ma­dı ve so­nun­da (7 yıl ge­cik­mey­le) cum­hu­ra “Re­is” ol­du. Er­do­ğan pa­zar­la­ma ta­bi­riy­le “müş­te­ri­si­ni­” (ya­ni seç­men­le­ri­ni) iyi ta­nı­yor.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Sözcü Gazetesi)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.