Ege Cansen – Bir kıllı Amerikalı, kırk akıllı Türk’e bedeldir

Tür­ki­ye­’nin en önem­li me­se­le­si, sı­nır­la­rı Tür­ki­ye­’nin de­rin­lik­le­ri­ne ka­dar gi­ren bir “Kürt Dev­le­ti­”nin ku­rul­mak üze­re olu­şu­dur.

“Türk­ler ta­rih­le­riy­le yüz­leş­me­li­di­r” alaf­ran­ga söy­lem­le­ri bı­ra­kıp, ön­ce­lik­le gü­nü­müz ger­çek­le­riy­le yüz­leş­mek zo­run­da­yız. Ame­ri­ka ve Av­ru­pa­’nın bü­yük dev­let­le­ri, Or­ta­do­ğu­’da bir “Kürt Dev­le­ti­” ku­rul­ma­sı­na 100 yıl ön­ce ka­rar ver­miş­ler­di. Türk, Arap ve Acem mil­let­le­ri, uzun sü­re bu ka­ra­rın uy­gu­lan­ma­sı­na izin ver­me­di.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Sözcü Gazetesi)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir