Ege Cansen – Halka açıklığın adabı

Ege Cansen

Son haf­ta­lar­da bir­kaç şir­ke­tin hal­ka açıl­dı­ğı­na şa­hit ol­duk. “Hal­ka açıl­ma­k” ta­bi­ri­nin İn­gi­liz­ce­’de­ki kar­şı­lı­ğı IPO (Ini­ti­al Pub­lic Of­fe­ring) ya­ni “İlk Kez Hal­ka Tek­lif­te Bu­lun­ma­k”­tır.

IPO, o gü­ne ka­dar ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da ka­rar­lar alan ve bü­yük or­tak­la­rın çı­kar­la­rı­na odak­lan­mış bir şir­ket­te, ye­ni bir dö­ne­min baş­la­dı­ğı­na işa­ret eder. Da­ha doğ­ru­su et­me­li­dir. Hal­ka açıl­mak, per­de­le­ri aç­mak­tır.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Sözcü Gazetesi)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.