Ege Cansen – Yapısal reform, yapısal reform, yapısal reform!

Ege Cansen

Eko­no­mi­den so­rum­lu Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ba­ba­can, ta Dün­ya­’nın öbür ucun­dan Avus­tralya­’dan Tür­ki­ye­’ye ses­len­di. Eko­no­mi­mi­zin ge­liş­me­si için üç şe­ye ih­ti­yaç var­dır de­di:

Ya­pı­sal re­form, ya­pı­sal re­form, ya­pı­sal re­form. Türk bü­yük­le­ri, ken­di hal­kı­na söy­le­ye­ce­ği­ni ni­çin baş­ka ül­ke­dey­ken di­le ge­ti­rir an­la­mı­yo­rum. Ba­ba­can, Tür­ki­ye­’de ika­met edi­yor. E, biz de bu­ra­da­yız.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Sözcü Gazetesi)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.