Ege Cansen – İs­lam, İs­la­m’­a kar­şı

Dün­ya­’nın he­men her ye­rin­de “İs­lam­cı Te­rö­r Ör­güt­le­ri­” fa­ali­yet gös­te­ri­yor. Kel­le ko­par­ma ile İs­lam ade­ta öz­deş­leş­miş du­rum­da.

Pek ta­bi­i bu kö­tü imaj­dan Müs­lü­man­lar ve Türk Mil­le­ti za­rar gö­rü­yor. Do­la­yı­sıy­la İs­la­m’­ın iti­ba­rı­nı yü­celt­mek de Müs­lü­man­la­r’­a dü­şen bir gö­rev olu­yor. Du­rum­dan va­zi­fe çı­ka­ran Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, bir İs­lam Üni­ver­si­te­si kur­ma­ya ka­rar ver­miş. Bu su­ret­le, İs­la­m’­a yön ve­ren, da­ha doğ­ru­su doğ­ru yön ve­re­me­yen ço­ğu Arap üni­ver­si­te­le­ri­ne kar­şı Türk İs­lam Üni­ver­si­te­si fark­lı bir “re­fe­rans mer­ke­zi­” ola­cak­mış. Böy­le­ce İs­lam içi­ne düş­tü­ğü gay­ya ku­yu­sun­dan çı­ka­bi­le­cek­miş.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Sözcü Gazetesi)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir