Ege Cansen – Babacan’ın suyu mu ısındı?

Ege Cansen

Bir za­man­lar Ge­ne­ral Elek­trik fir­ma­sı­nın Top­ka­pı­’da bi­ri am­pul di­ğe­ri mo­tor üre­ten iki fab­ri­ka­sı var­dı.

Mo­tor fab­ri­kası­nın ba­şın­da so­ya­dı Di­ehl olan bir Ame­ri­ka­lı bu­lu­nu­yor­du. Mr. Di­ehl, da­ha ön­ce G.E. am­pul fab­ri­ka­sı­nın mü­dü­rüy­dü. Tür­ki­ye­’de uzun sü­re kal­mış­tı. Ba­şa­rı­lı ad­de­di­len bir yö­ne­ti­ciy­di.

1968 Fran­sız öğ­ren­ci ha­re­ket­le­riy­le baş­la­yan ko­mü­nist bir dal­ga Av­ru­pa­’yı sar­mış ve Tür­ki­ye­’ye de gel­miş­ti. Bu dal­ga­nın Tür­ki­ye mer­ke­zi Dev­rim­ci İş­çi Sen­di­ka­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu (DİSK) idi. DİSK, sa­na­yi yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ha­ya­tı dar edi­yor­du. 70’li yıl­la­rın baş­la­rın­da DİSK, G.E.’de ka­nun­suz bir grev baş­lat­tı. Kıs­met, ba­na da Di­eh­l’­e yar­dım et­me gö­re­vi düş­tü.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Sözcü Gazetesi)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.