Ege Cansen – Yeni doğan çocuğum ne zaman emekli olabilir?

Ege Cansen

Ar­ka ka­pı­sın­dan çık­tı­ğım Ga­ze­te­ci­lik Ens­ti­tü­sü­’n­de Şeyh-ül Mu­har­ri­rin Bur­han Fe­lek “Ya­zı Ne­vi­le­ri­” der­si ve­rir­di.

Ko­nu bul­mak­ta zor­la­nın­ca “be­le­di­ye ya­zı­sı­” ya­zın; na­sıl ol­sa bir yer­ler­de pat­la­mış bir la­ğım, bo­zuk bir yol ve­ya su ke­sin­ti­si var­dır. On­la­rı di­le ge­ti­rip gü­nü kur­ta­rır­sı­nız, der­di.

GA­ZE­TE­LER­DE EN ÇOK İL­Gİ ÇE­KEN KO­NU­LAR

Son yıl­lar­da be­le­di­ye ya­zı­sı yaz­ma­ya ih­ti­yaç bı­rak­ma­yan iki ko­nu med­ya­nın afa­kı­nı kapla­dı.
1. Za­yıf­la­ma re­jim­le­ri ve sağ­lık­lı bes­len­me;
2. En kı­sa sü­re­de emek­li ol­ma­nın yol­la­rı.

HEM YE, HEM ZA­YIF­LA: İŞ­TE Sİ­HİR­Lİ RE­ÇE­TE

Şim­di­ye ka­dar öne­ri­len hiç­bir za­yıf­la­ma re­ji­mi ba­şa­rı­lı ola­ma­mış­tır. İs­pa­tı, top­lum­da şiş­man sa­yı­sı­nın mut­lak ve oran­sal ola­rak art­mış ol­ma­sı­dır. Şiş­man sa­yı­sı art­tık­ça, na­sıl za­yıf­la­rım ya­zı­la­rı­nın oku­ru da ço­ğal­mak­ta­dır. Böy­le­ce ken­di ken­di­ni bes­le­yen bir dön­gü oluş­mak­ta­dır. Her ga­ze­te­de her gün en az iki ta­ne, ay­rı yer­ler­de çar­şaf bü­yük­lü­ğün­de re­sim­li “Sağ­lık­lı Bes­len-Sağ­lık­lı Za­yıf­la­” ya­zı­la­rı yer alı­yor. Ney­se! Biz bu ko­nu­yu uz­ma­nı­na bı­ra­kıp, bil­di­ği­miz ko­nu­ya ge­çe­lim.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Sözcü Gazetesi)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.