Ege Cansen – Peki, toplanan vergiler nereye gidiyor?

Ege Cansen

U­zun za­man­dır bek­le­nen do­ğal­gaz ve elek­trik zam­la­rı açık­lan­dı.

Den­di­ği­ne gö­re, ma­li­yet ar­tı­şı he­sa­ba ka­tı­lır­sa, ya­pı­lan zam­lar ye­ter­siz­miş. Do­ğal­gaz ve elek­trik sa­tış­la­rı, zam­lı fi­yat­lar­dan ya­pıl­sa bi­le, dev­let des­te­ği de­vam ede­cek­miş. Bes­le­me ba­sın ya­ra­tan, sa­ray­lar in­şa et­ti­ren, mil­yar li­ra­la­ra uçak­lar alan hü­kü­met­le­rin “dev­le­tin her im­ka­nı kul­la­na­rak, hal­kı da­ha faz­la sı­kın­tı­ya sok­ma­mak için zam­la­rı dü­şük tu­ttu­k” ben­ze­ri şey­ler söy­le­me­si ayıp­tır.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Sözcü Gazetesi)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.