Ege Cansen – Barışa son veren barış

Ege Cansen

Da­vid From­kin adın­da Ame­ri­ka­lı bir si­ya­si ta­rih­çi Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu­’nun da­ğıl­ma sü­re­cin­den (1914-1922) son­ra Or­ta­do­ğu­’da or­ta­ya çı­kan tab­lo­yu an­la­tan bir ki­tap yaz­mış.

Adı­nı da “A Pea­ce to End All Pe­ace­” (Tüm Ba­rış­la­ra Son Ve­ren Ba­rış) koy­muş. Ki­ta­bın ilk bas­kı­sı Ame­ri­ka­’da 1989’da ya­pıl­mış. Meh­met Har­man­cı ta­ra­fın­dan da Türk­çe­’ye çev­ril­miş. Ki­ta­bın adı, bu­gü­nü an­la­ya­bil­mem için zih­nim­de bü­yük bir pen­ce­re aç­tı.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Sözcü Gazetesi)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.