Ege Cansen – Başımıza reform yağacak

Ege Cansen

Se­vim­li ba­kan­la­rı­mız­dan Şim­şek, AKP pro­pa­gan­da­sı ya­pıl­ma­sı­na ve­si­le ol­sun di­ye dü­zen­le­nen yağ­cı bir top­lan­tı­da “Tür­ki­ye Eko­no­mi­si 2015” baş­lık­lı bir ko­nuş­ma yap­mış.

Do­ğal ola­rak bö­bür­len­miş dur­muş. İşin bu ta­ra­fını bir ya­na bı­ra­kıp, de­dik­le­ri­nin sa­tır ara­la­rın­dan Şim­şe­k’­in Türk eko­no­mi­si­ne na­sıl bir yön ver­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı an­la­ma­ya ça­lış­tım.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Sözcü Gazetesi)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.