Ege Cansen – Yeni özeldir Ye­ni bir yı­la gir­dik.

Ege Cansen

Mut­lu ve kut­lu ol­sun. Rek­lam­cı­lar “ye­ni­” söz­cü­ğü­nü çok se­ver.

AKP de iyi rek­lam­cı­dır. Bu söz­cü­ğe de el koy­du­lar. Çün­kü ye­ni, olum­lu çağ­rı­şım ya­pan ke­li­me­le­rin ba­şın­da ge­lir. Ye­ni, ye­ni­lik, ye­ni­lik­çi­lik, ye­ni­den, yep­ye­ni, ye­ni­len­miş söz­cük­le­ri söy­le­mek de, duy­mak da in­sa­na in­şi­rah ve­rir. Şim­di bu “in­şi­ra­h” da ne­re­den çık­tı di­ye­cek­si­niz. Eh, bu yı­lın ye­ni­li­ği “es­ki­ye dön­me­k” ol­du­ğu­na gö­re ben de Os­man­lı­ca bir ke­li­me kul­la­na­yım de­dim. İn­şi­rah, “fe­ra­h”­tan ge­lir. Na­ne şe­ker emip ha­va­yı içi­ni­ze çek­ti­ği­niz­de ne­fe­si­ni­zin açıl­ma­sı gi­bi bir his­si an­la­tır in­şi­rah.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Sözcü Gazetesi)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.